Saipa Automotive Group:
Sazeh Gostar Saipa, Saipa Tehran, Saipa Saveh, Saipa Kashan, Mega Motor Saipa, Saipa Yadak, Zamyad, Pars Khodro Company

 

Iran Khodro Industrial Group:

Sapco, Iran Khodro, Isaco, APCO and Iran Khodro Diesel

 

 

Bahman Automotive Group:
Bahman Khodro, Bahman Diesel and Mazda Yadak